Community Update: The Port Lands

7 Enníska 2022

Tsi Rotiri’wanón:ton nè:’e ne skáthne Raoná:wen, Acc Iohá:te Tsi nikaweiennò:tens. Iotshennón:ni aontónhtka’we ne ratíhsere skarihwinión:ton ne kanata’shòn:’a ne Ahkwesáhshne tánon ne Kanáthen ne Tsi Kaná:taien ne aorì:wa tsi niió:re nihón:ne rotiio’tákie ne sha’tehoná:wen raoná:wen Tsi ionthonwaientáhkhwa Onhwentsia’shòn:’a iokwèn:rare

Ontawén:rate ne 18 niwenhní:take ontóhetste ne sha’tehoná:wen é:so ieioiénhton ratitsiénhaiens aonterihwahtenkià:ton ne rotikwatakwenhákie tsi iokwèn:rare. Ne eh tá:ke kahiá:ton kaienté:ri ókia’ke karihowá:nen karihowanáhton tsi nikarì:wes shihonahtenkià:ton.

 1. Ne karihwahseron:ni ne ACC Ioha:te Tsi nikaweienno:ten ne Kaio’tenhsera Raia’takwe’ní:io .
  Senatà:ra www.accfutures.ca/accpathways/
 2. Ne rotihníson nè:’e ne Kaná:ta tekakà:nere Kawennarahsthà:ke Tewa’á:raton Iokwèn:rare tánon tenionkwatawén:rie iekahwístaien.
  Senatà:ra www.theportlands.org
 3. Ne enhatinén:ri’ne ne:’ e ne onkwe’tà:ke karihwahseron:ni karihwarò:ron iekanenhraié:ri, tánon raonaten’nikòn:ra kahson’karóhare iotawenhrá:ton 1,000 tekarihwa’serákwen.
  Ne tontahatihiá:ton nè:’e ne Okwe’tà:ke karihwahserón:ni karihwaró:ron onthró:ri thí:ken Ne ronakiohkowá:nen ne tonsahatirihwa’será:ko aonhà:’a ratirihwanòn:wes iahatí:iehste Aontonhnhehetsheriióhake nè:’e ne atsia’któnkie. Ne orihwa’shòn:’a ne Kaná:ta aonhà:’a tahoti’nikonhratihéntho ahontkáhtho ia’tahonwatí:iehste ne Tsi ionthonwaientáhkhwa Onhwentsia’shòn:’a rotikwatakwenhákie (eh tá:ke tekatokenhstánion) í:kare.

  1. Ionthahita’áhstha tánon tékeni teiokahkwèn:tonte iohá:te
  2. Tsi teiontska’nhónhkhwa tánon Tsi ionthnekahráhkhwa
  3. Onkwe’tà:ke Tsi iontkehrontáhkhwa Tsi ionáktote
  4. Iénhsewe ne Tsi ionten’nikonhroria’táhkhwa Óhonte Ionáktote
  5. Átste nonkwá:ti ionterihwahtenkià:tha ionáktote
  6. Ken’niwa’serákie/iontkehrontákwas tánon Onkwe’tà:ke ionthonwaientáhkhwa tánon kahonwé:ia wakié:sen iénhsewe. (kahwáneren).
  7. Ionhriohkawinè:tha Tsi wahskwatákie
 4. Ratiráhstha tehontkénies tsi niká:ien iahonwatí:nonke ne ahonkià:taren Onkwe’tà:ke
  naontá:we. Ne raonaten’nikòn:ra tahonwatí:ion ne ratiráhstha oh nahò:tenk ahatihnaráhste thí:ken aón:ton áhontste ne tsi nén:we kahson’karóhare ne Tsi ionthonwaientáhkhwa Onhwentsia’shòn:’a. Ne wahatiion’tanion tahonwati:ion ne tsi nenkaié:ren ahonnonhtonnión:ko ne ahonhnhéhtshera ne ioiánere tsi tisehtáhkwen sha’tehiataterihwakweniénhstha tánon io’nikonhraién:tat tánon aka’nikonhriióhake ia’tekakà:nere tsi rotirihwahseronnihákie rotikwatakwenhákie tánon enhshotikwatakwenhakiè:sheke nè:’e ne Tsi ionthonwaientáhkhwa Onhwentsia’shòn:’a.

  Rotkwénion Roién:ton Joseph King Ahkwesáhshne.
 5. Ne wahatikwé:ni wahatinonhshién:nenhte ne Tsi Kaná:taien Iontahkwennaientáhkhwa Kanónhsote tánon shahatíhsa tsi kanenhaiénthon nè:’e ne iokwèn:rare.
  Demolition begins this week at The Port Lands!
 6. Ne wahatikétsko ne kiotatehnhè:’on onenia’shòn:’a entkáhnhe’ne ne á:se kanenhaiénthon iokwèn:rare.

 7. Ne teká:neren shonwanehiahráhkhwa ne Koráhne aó:wen Kiokierénhton Tsi Na’tekiatatenatátere Awenhnísera ne Iorihwí:io tánon Shotirihwanonhwè:’on Nè:’e ne Tsi ionthonwaientáhkhwa Onhwentsia’shòn:’a.

 8. Wahatíhsa ne skahiá:ton kiokierénhton watákie 1.Tsi ionhwentsiatákie Iokwèn:rare Watkèn:se nè:’e ne Raotiientáhtshera.
 9. Wahonwatihshennakará:tate ne:’e ne Kaniatarí:io Ronathiatonhseraweiénston Ratirihwahserón:nis Kanónhsote ne Iokorahtsherá:ien Rati’nikòn:rare Aohiatónhsera.
  https://municipalmonitor.ca/q3-2021/
 10. Tsi ní:ioht ne é:so thiká:te ionhtekia’táhkhwa, ohwista’kéha tánon kakoráhtshera- Kiatátenonhkwe Iontstha’shòn:’a.

Ne aorihwà:ke nè:’e ne ó:ia ken’nienhatí:iere ne kiokierenhtáhkwen nè:’e ne sha’tehoná:wen Iaontahsón:terake ahatíhente ne teiotonhontsióhon tsi ionhwentsiatákie kaio’ténhsera tsi iokwèn:rare, tsi niká:ien entá:on’k enkáhshon ohén:ton ne rotikwatakwenhákie. Ne tekeníhaton watákie Tsi ionhwentsiatákie Iokwèn:rare Shonatkèn:se teiotonhontsióhon tánon ienwatahsón:terake kwáh ken’niió:re ieiótte. Kí:ken rotihrhá:re akáhshon Kakwitè:ne 2022. Sha’tékene skáthne ne tsi ionhwentsiatákie kaio’ténhsera ne sha’tehoná:wens ronnéhsaks thiká:te ahatirá:ko ne onkwe’tá:ke áhontste nè:’e ne iokwèn:rare ne akenhnhà:ke 2022, tsi nikà:ien enkakwé:ni Enká:rake tsi naho’tèn:shon ne onkwe’tà:ke rotiienterè:’on tsi iorihowá:nen ne ionkwarihwarò:ron.

Oh na’kénhkha ne sha’tehoná:wens ronatonhnnháhere aontahatirihó:wanahte thí:ken ne kaio’ténhsera Rari’nikòn:rare Kahiatonhseríson skáthne ACCIohá:te tsi nihatiweiennò:ten) Shotirihwanonhwè:’on nè:’e ne ísi nón:we teiohserá:ke nikarì:wes. Ion’wé:sen tsi ionkwaio’téhkwe skáthne ACCIohá:te tsi nihatiweiennò:ten. Rotiio’tenhserí:io ronwatihshennakaratá:ton tetsiá:ron kanèn:raien. Kí:ken kaio’ténhsera í:non nikiawé:non tánon teionkwarihwa’serákwen é:so iorihowá:nen tánon teiokerónnion orihwa’shòn:’a. Ì:non nikionkwé:non tsi nón:we kionkwatáhsawen Ratsiénhaiens Kahrhaién:tion, Ohén:ton Í:rate Ahkwesáhshne Tsi ionthonwaientáhkhwa Rotikwatakwenhákie Okióhkwa tánon raononkwè:ta nè:’e ne Sha’tehoná:wen Kanèn:ra.

Ne sénha aesató:kenhse tánon shotirihwahshón:tere né:’e ne Tsi ionthonwaientáhkwen Onhwentsia’shòn:’a, ahsathón:tate ahsenatà:ra ne tewa’á:raton iokwèn:rare. www.theportlands.org tóka ó:ni takwáhrtshehr ne Teiehtharahkwà:ke Iekararáhkhwa Ierahstáhkhwa tánon karonwarà:ke tsi ieionteri’waniehtáhkhwa. Ne karonwarà:ke enhserihwíhsake Ahsathón:tate ahskwahóntera’ne ne info@theportlands.org.

Building Together